Các Điều khoản Sử dụng này chỉ áp dụng cho trang web được điều hành và quản lý bởi Công ty Cổ phần Lovehands. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu và chấp nhận các Điều khoản sử dụng được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này cho thấy sự thừa nhận và đồng ý của bạn với các Điều khoản Sử dụng này.

Bản quyền

Bản quyền đối với nội dung của trang web này (thông tin, hình ảnh, hình ảnh, minh họa, nhãn hiệu, thiết kế, thông tin phát hành qua thư điện tử, v.v.) do Công ty Cổ phần Lovehands. Bạn chỉ có thể sử dụng thông tin này cho mục đích cá nhân của mình hoặc điều chỉnh nội dung trong phạm vi được pháp luật cho phép. Đối với bất kỳ mục đích sử dụng nào khác (bao gồm sao chép, dịch thuật, phân phối, v.v.), phải được sự cho phép trước.

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, tên công ty và nhãn hiệu của Công ty đã được đăng ký bảo hộ bản quyền. Việc sử dụng các tên và nhãn hiệu này mà không có sự cho phép của Công ty, các công ty thuộc Tập đoàn của Công ty và các công ty khác đều bị cấm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Công ty không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng thông tin có trong trang web này. Công ty đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin trong trang web này là cập nhật và chính xác. Tuy nhiên, Công ty không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính thích hợp, chính xác và đầy đủ của nội dung trang web này. Ngoài ra, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung, thiếu sử dụng nội dung, các rắc rối hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng trang web này, các rắc rối phát sinh giữa người dùng hoặc giữa người dùng và bên thứ ba, và bất kỳ các sự cố khác.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải chịu do việc sử dụng nội dung của trang web của bên thứ ba được liên kết với trang web này hoặc được người dùng liên kết với trang web này. Ngoài ra, xin lưu ý rằng nội dung của trang web này có thể bị thay đổi hoặc bị tạm ngừng, hoặc hoạt động của trang web này ngừng hoạt động mà không cần thông báo trước. Bất kể lý do là gì, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ những thay đổi đối với nội dung của trang web này hoặc từ việc tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động của nó.

Luật áp dụng

Việc sử dụng trang web này và các diễn giải và ứng dụng của Điều khoản Sử dụng sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam, trừ khi có quy định khác.

Scroll to Top